Winter Garden, FL

Smoked Salmon Benedict

$21.90

Honey-Whiskey Smoked Salmon, Arugula, Poached Eggs, Hollandaise, Orange Tobiko, on Buttermilk Buscuits. Side Redskin Potato Hash